Porodica bez nasilja

Protiv nasilja nad ženama u porodici

10. juna 2016.
cosak-dete

Dr Branislava Kostić

Šta nauka kaže o nasilju, ili: Nasilje kao društveni fenomen

Mada se definicije nasilja veoma razlikuju, postoji nekoliko elemenata u kojima je većina autora saglasna. Između ostalog, većina je saglasna da nasilje podrazumeva postojanje dve strane, od kojih jedna (nasilnik) povređivanjem želi da uspostavi ili dokaže svoju poziciju nad drugom stranom (žrtva), kako bi je navela na neko činjenje protiv njene volje, unizila je, ili je eliminisala kao prepreku.
10. juna 2016.
Gandi

Dr Branislava Kostić

Nasilna i nenasilna komunikacija

U skladu s tim bismo nasilnu komunikaciju mogli definisati kao proces u kome pošiljalac poruke ne vodi računa o primaocu poruke, odnosno - nema, i nije mu stalo da ima, uvid u ishod poslate poruke, niti ima potrebu za adekvatnom komunikacijom.
10. juna 2016.
Zabranjeno nasilje u porodici

Jelena Smirčić

Šta Zakon kaže o nasilju u porodici

Članovi porodice koji mogu tražiti zaštitu od nasilja u porodici su: supružnici i bivši supružnici, deca i roditelji, krvni, adoptivni i tazbinski srodnici, osobe koje vezuje hraniteljstvo, vanbračna zajednica ili život u istom porodičnom domaćinstvu, kao i sva ona lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi ondosno koja imaju zajedničko dete ili je ono na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.
10. juna 2016.
pesnica

Šta je nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do fizičke, seksulane, psihičke i ekonomske povrede odnosno patnje za žene, uključujući pretnje takvim ponašanjem.
10. juna 2016.
usta

Rasprostranjenost nasilja nad ženama u Srbiji

Deset odsto žena prijavljulje fizičko nasilje u proteklih godinu dana, a skoro 22 odsto je telesnom nasilju bilo izloženo nekad u životu. Kada je o psihičkom nasilju reč, brojke još više zabrinjavaju: čak 32 odsto žena u Srbiji bilo je izloženo takvom nasilju u proteklih godinu dana, a tokom života ga iskusi skoro polovina njih – 48,7 odsto.
10. juna 2016.
pesnica2

Ubistva žena u Srbiji 2015. godine – Femicid

Femicid je rodno zasnovano ubistvo, učinjeno nad ženama, devojkama, devojčicama pa i bebama ženskog pola od strane osoba muškog pola.